Proponujemy Państwu nastepujące trzy usługi:

I. Centralizacja rozliczeń podatku VAT

Proponujemy Państwu usługę doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmów częściowego odliczenia podatku VAT na podstawie pre-współczynnika od 1 stycznia 2017. Konieczność centralizacji podatku VAT w  jednostkach samorządu terytorialnego jest następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sygn.. nr C-276/14 z dnia 29 września 2015r. a także uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn.. I FPS 4/15 z dnia 26 października 2015r. Z dniem 1 stycznia 2017r. wszystkie jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do dokonania centralizacji rozliczeń podatku VAT.

W ramach usługi proponujemy Państwu:

 

1. Identyfikacja czynności dokonywanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne pod kątem rozliczeń podatku VAT;

2. Weryfikacja prawidłowości wystawiania FV, not obciążeniowych oraz poprawności stosowania kas fiskalnych;

3. Ustalenie zasad kalkulacji pre-współczynników i współczynnika wg obowiązujących wytycznych Ministra Finansów dla gminy i każdej jej jednostki organizacyjnej;

4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji (zarządzeń, procedur, instrukcji, regulaminów) regulującej sposób centralizacji podatku VAT przez gminę i jej jednostki organizacyjne;

5. Dokonanie niezbędnych rejestracji i wyrejestrowania jednostek z systemu VAT;

6. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy i jej jednostek organizacyjnych biorących udział w czynnościach podlegającym podatku VAT (np. sprzedaż, wystawianie FV, zawieranie umów) oraz zajmujących się rozliczeniem podatku VAT;

7. Nadzór nad wdrożeniem nowego sposobu rozliczeń, w tym wsparcie w zakresie kontaktów z Urzędem Skarbowym;

8. Nadzór i wsparcie w realizacji rozliczeń podatku VAT w pierwszym okresie obowiązywania nowego systemu.

 

II. Optymalizacja podatkowa

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi polegające na przeprowadzeniu analizy prawnopodatkowej w zakresie możliwości odzyskania za lata ubiegłe (nawet do 10 lat wstecz) naliczonego podatku VAT oraz służymy pełnym wsparciem we wdrożeniu przedstawionych Zamawiającemu rekomendacji w zakresie odzyskania naliczonego podatku.

Dla naszych Klientów szukamy wszelkich możliwości optymalizacji i najlepszych sposobów odzyskania podatku VAT. W ramach prowadzonych prac, wskazujemy na możliwości odzyskania podatku VAT zarówno od wydatków majątkowych finansowanych z środków własnych jak również z środków zewnętrznych (POIiŚ, RPO, PROW, SAPARD, programy Ministerstwa Sportu i Turystyki, NFOŚiGW, WFOŚiGW, itp.) oraz od wydatków bieżących. Przy analizie zewnętrznych źródeł finansowania analizujemy wszelkie ryzyka i ewentualne konsekwencje wynikające z zawartych umów, a mogące powstać  w przypadku wystąpienia przez Gminę o zwrot podatku VAT.

Współpraca z klientem odbywa się w  dwóch etapach. W ramach etapu pierwszego, dokonujemy dla Państwa analizy prawnopodatkowej, w wyniku której otrzymujecie Państwa raport z audytu. W raporcie wskazujemy m.in. na możliwe obszary optymalizacji podatkowej, przedstawiamy wysokość środków finansowych możliwych do odzyskania w zależności od wariantów działania i związanej z tym rodzajem korekty podatkowej.

W przypadku zaakceptowania naszych rekomendacji, w ramach etapu drugiego współpracy, przygotowujemy dla Państwa wszelkie dokumenty związane z wystąpieniem do organu podatkowego o zwrot podatku VAT oraz w imieniu jednostki prowadzimy wszelkie czynności niezbędne do efektywnego odzyskania nadpłaconego podatku VAT.  W ramach usługi świadczymy również zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.

W wyniku naszych usług doradczych w latach 2010 – 2016 jednostki samorządu terytorialnego odzyskały ponad 75 mln zł nadpłaconego podatku VAT.

 

III. Bieżące doradztwo podatkowe

Proponujemy Państwu kompleksową usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych, które mogą wystąpić w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością. W zależności od zagadnienia i potrzeb nasze usługi mogą mieć postać:

  • przygotowaniu opinii podatkowej dotyczącej konkretnego zagadnienia podatkowego lub
  • bezpośredniej usługi doradztwa podatkowego w formie konsultacji telefonicznej, informacji przesyłanych pocztą mailową lub spotkań konsultacyjnych.